SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
Náš Facebook:
e-žákovská knížka

vykřičníkChceš si při škole PŘIVYDĚLAT? Tak pojď studovat k nám. Za odvedenou práci při praxi u nás studenti DOSTÁVAJÍ ZAPLACENO! A nejen to, každý žák ZDARMA dostane od školy pracovní oblečení!

Školské poradenské zařízení

více zde  

Aktuální jídelníčky

Školní jídelna na 1.6.-30.6.2023

Junior Club na 9.6.2023
Junior Club na 12.6.2023

Aktuality

Změna podmínek nároku žáků na stipendijní příspěvek ve šk. r. 2022/2023

týká se žáků I. – III. ročníku učebního oboru 39-41-H/01 Malíř a lakýrník

 

Ve školním roce 2022/2023 bude stipendijní motivační program pokračovat V. etapou (nové podmínky platí pro 1. ročníky), zároveň bude dobíhat IV. etapa (platí pro 2. a 3. ročníky). Pro každou etapu platí jiné podmínky pro přidělení stipendia!

 

Posuzování prospěchu v V. etapě (platí pro žáky letošních 1. ročníků po celou dobu studia)

• podmínkou pro vyplacení stipendia je klasifikace žáka z chování stupněm velmi dobrý,

• žák má nárok na stipendium tehdy, když není hodnocen z odborných předmětů horší známkou než dobrý a z odborného výcviku horší známkou než chvalitebný,

• zároveň nesmí mít na pololetním vysvědčení žádný předmět hodnocen známkou nedostatečný. V případě nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek nemá žák pro další pololetí nárok na vyplácení stipendia,

• pokud je na konci školního roku žák hodnocen z jakéhokoliv všeobecně vzdělávacího předmětu známkou nedostatečný a při opravných zkouškách si známku zlepší, postupuje do dalšího ročníku a nárok na stipendium nezaniká. V případě, že žák opakuje ročník, nemá nárok na stipendium,

• žákům prvních a druhých ročníků náleží při splnění všech podmínek stipendium ve výši 600 Kč měsíčně plus stipendium za prospěch (do 1,5) na konci školního roku (viz bod 2.1.1.3 Finanční rámec programu),

• žákům třetích ročníků již není vypláceno měsíční stipendium, náleží jim však jednorázová odměna ve výši 2 000 Kč za průměrný prospěch do 1,5 včetně na konci školního roku a zároveň jednorázová odměna ve výši 3 500 Kč za průměrný prospěch do 1,5 včetně při závěrečných zkouškách.

 

Posuzování prospěchu ve IV. etapě (platí pro žáky letošních 2. a 3. ročníků)

• podmínkou pro vyplacení stipendia je klasifikace žáka z chování stupněm velmi dobrý. Zároveň nesmí mít na pololetním vysvědčení žádný předmět včetně odborného výcviku hodnocen známkou nedostatečný. V případě nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek nemá žák pro další pololetí nárok na vyplácení stipendia,

• pokud je na konci školního roku žák hodnocen z jakéhokoliv předmětu známkou nedostatečný a při opravných zkouškách si známku zlepší, postupuje do dalšího ročníku a nárok na stipendium nezaniká. V případě, že žák opakuje ročník, nemá nárok na stipendium,

• žákům třetích ročníků náleží stipendium v plné výši i za měsíc červen, pokud nemají neomluvenou absenci a omluvená absence nepřesáhne 30% docházky ve vyučovacích dnech před závěrečnou zkouškou.

 

Zároveň platí pro žáky všech ročníků tyto podmínky:

• žák se vzdělává v denní formě studia v podporovaných oborech nebo ve zkráceném denním studiu vybraných oborů – za denní formu studia se považuje i distanční výuka,

• žák nemá v příslušném období školního roku, za které je vypláceno stipendium (kalendářní měsíc) neomluvenou absenci a omluvenou absenci má max. do výše 30 % docházky. V případě nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek za daný měsíc není příští měsíc stipendium vyplaceno. Pokud je nařízena povinná distanční výuka, sleduje se docházka stejným způsobem jako u výuky prezenční, pokud je žák nepřítomen, musí svou nepřítomnost omluvit v souladu se školním řádem,

• splnění podmínek v ročníku je základem pro přiznání stipendia v dalším navazujícím ročníku,

• nárok na přiznání stipendia zaniká přerušením studia nebo předčasným ukončením studia posledním dnem předcházejícího měsíce. Již vyplacené stipendium se zpětně nevrací,

• v případě, že žák přestoupí z jiné školy či z jiného oboru v rámci jedné školy, má při dodržení všech podmínek na stipendium nárok počínaje prvním dnem následujícího měsíce po přestupu,

• v případě, že žák neúspěšně ukončí ročník, neopakuje ho, ale je znovu přijat ke studiu tohoto ročníku stejného oboru na téže škole, nepobírá po dobu trvání tohoto ročníku stipendium,

• pro přiznání stipendia je nutné splnit všechny podmínky současně.

 

2.1.1.3 Finanční rámec programu

Ve školním roce 2022/2023 bude stipendium při splnění podmínek dle článku 2.1.1.2 vypláceno v následující výši:

• v 1. ročníku: 600,- Kč měsíčně, navíc za průměrný prospěch do 1,5 včetně na konci školního roku jednorázově 1 000,- Kč (V. etapa),

• ve 2. ročníku: 600,- Kč měsíčně, navíc za průměrný prospěch do 1,7 včetně na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč (IV. etapa),

• ve 3. ročníku: 800,- Kč měsíčně, navíc za průměrný prospěch do 1,7 včetně na konci školního roku jednorázově 2 000,- Kč (IV. etapa),

• při závěrečných zkouškách jednorázově 3 500,- Kč za průměrný prospěch do 1,7 včetně.

• po dobu zkráceného studia (viz bod 2.1.2) může získat: 800,- Kč měsíčně, navíc za průměrný prospěch do 1,7 včetně na konci školního roku jednorázově 2000,- Kč, dále při závěrečných zkouškách jednorázově 3500,- Kč za průměrný prospěch do 1,7 včetně.