SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji - CZ.01.07/1.1.00/44.0007

Cílem projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 středních a odborných školách a učilištích kraje.

OPVK

 


Evaluační zpráva - k přečtení zde.

Analýza kvalifikačních potřeb - k přečtení zde.

Modul Pracovní činnosti - ke stažení zde.


Pracovní činnosti v červnu

   Pracovní činnosti pro ZŠ mají za cíl přiblížit technické obory žákům a dostat je do povědomí veřejnosti. Jak kroužky a volnočasové aktivity probíhají a co vše žáci ZŠ dělají zjistíte v naší fotogalerii.


4. Projektový den 17. 6. a 18. 6. 2015

Dne 17. 6. 2015 (ZŠ Trhové Sviny + MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny) a 18. 6. 2015 (ZŠ Nové Hrady + ZŠ a MŠ Horní Stropnice zúčastnili druhého "Projektového dne", který pro ně připravili učitelé odborného výcviku střední školy. Program "Projektového dne" byl sestaven tak, aby si žáci základních škol opět zkusili samostatně ověřit svou manuální zručnost v činnostech, se kterými byli seznámeni během návštěv při "Pracovních činnostech" nebo v případě osobního zájmu během "Volnočasových aktivit".

Učitelé střední školy připravili pro žáky ZŠ tři základní dovednostní stanoviště, kterými žáci prošli, a to: pracoviště truhlárny, elektrikářské pracoviště, stanoviště opravářské dílny.

1) Na stanovišti "opravářské dílny (kovárny)" měli žáci ZŠ za úkol pod dozorem učitele odborného výcviku střední školy si samostatně zkusit ve výhni zahřát kulatinu (kulatou tyč) a na kovadlině za pomocí kovářského náčiní (kleští, kladiv) její základní opracování - tzn. ohnutí. Tato aktivita z hlediska bezpečnosti práce byla velmi náročná, protože ve výhni a v prostoru kolem jsou velké teploty (hrozí popálení) a při opracování zahřáté kulatiny na kovadlině železo tzv. střílí (prská). Přesto se žákům ZŠ tato aktivita velmi líbila a jako bonus učitel odborného výcviku nechal žáky partnerských ZŠ vyzkoušet opracovat zahřátou kulatinu na mechanickém bucharu. Při této aktivitě se z důvodu větší fyzické náročnosti projevili jako šikovnější chlapci než dívky.

2) Na "elektrikářském stanovišti" si žáci ZŠ pod dozorem učitele odborného výcviku střední školy zkusili zapojování jednoduchých světelných obvodů a dále pak montáž (kompletaci) vypínačů a přepínačů. K této aktivitě používali žáci ZŠ nářadí a různé technické vybavení pořízeného z projektu "Budoucnost nás baví". Z hlediska technického myšlení se při těchto úkonech projevili chlapci jako šikovnější než dívky.

3) Na "truhlářském stanovišti" se žáci ZŠ pod vedením učitele OV střední školy pokusili vyrobit 2 výrobky - výběr byl libovolný a to buď stojánek na tužky nebo jednoduchou ptačí budku. S touto aktivitou obnášející více trpělivosti a přesnosti se překvapivě lépe vypořádaly dívky, takže jejich výrobek byl kvalitnější než většina výrobků chlapců. Odměnou za tuto aktivitu bylo to, že si žáci mohli svůj výrobek (hotový či nedodělaný) odnést s sebou domů. Celkový průběh "Projektového dne" se dá zhodnotit tak, že žáci základních škol si mohli samostatně vyzkoušet činnosti, se kterými se setkávali během aktivit projektu (Pracovní činnosti, Volnočasové aktivity) a které souvisí s obsahovou náplní ŠVP oborů "Opravářské práce", "Elektrikář" a "Truhlář" střední školy. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


Beseda - Praktická ukázka strojírenského opracování kovů za studena 12. 6. 2015

Dne 12. června 2015 se pro žáky SŠ Trhové Sviny , obor "Opravářské práce" uskutečnila odborná beseda na téma: "Praktická ukázka strojírenského opracování kovů za studena". Besedu lektoroval pan František Zmeškal majitel firmy zabývající se zámečnictvím a kovovýrobou.

Během praktické části odborné besedy pan Zmeškal  žákům střední školy oboru "Opravářské práce" ve své provozovně ukázal téměř všechny činnosti, které souvisí s opracováním kovových materiálů - např. si žáci střední školy mohli sami vyzkoušet opískování kovových materiálů (používá se k odstranění rzi), přesné řezy na pásové pile, nýtování, ohýbání plechů na hydraulické ohybačce, stříhání plechů na hydraulických nůžkách, plazmové sváření kovových materiálů atd. Tím, že si všechny tyto vyjmenované činnosti mohli žáci sami osobně vyzkoušet a měli srovnání s kvalitní ukázkou od pana Zmeškala a jeho zaměstnanců, velmi se jim tato aktivita líbila. Doplňkově pan Zmeškal žákům ukázal část výrobků, které jeho firma vyrábí a kde se tyto činnosti uplatňují. V teoretické části této odborné besedy, která proběhla na "půdě Střední školy v Trhových Svinech", pan Zmeškal pomocí videoprojekce žákům přiblížil i jiné (speciální) činnosti s opracováním kovů souvisejících - např. "pasířství" a zároveň se dotkl tématu "bezpečnosti práce", která se musí u této činnosti dodržovat. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


3. Projektový den 10. 6. a 12. 6. 2015

Dne 10. 6. 2015 (ZŠ Trhové Sviny + MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny) a 12. 6. 2015 (ZŠ Nové Hrady + ZŠ a MŠ Horní Stropnice zúčastnili druhého "Projektového dne", který pro ně připravili učitelé odborného výcviku střední školy. Program "Projektového dne" byl sestaven tak, aby si žáci základních škol opět zkusili samostatně ověřit svou manuální zručnost v činnostech, se kterými byli seznámeni během návštěv při "Pracovních činnostech" nebo v případě osobního zájmu během "Volnočasových aktivit".

Učitelé střední školy připravili pro žáky partnerských ZŠ tři základní dovednostní stanoviště, kterými žáci prošli, a to: pracoviště truhlárny, elektrikářské pracoviště, stanoviště opravářské dílny.

1) Na stanovišti "opravářské dílny" měli žáci ZŠ za úkol pod dozorem učitele odborného výcviku střední školy si samostatně zkusit na novém soustruhu pořízeného z prostředků projektu ("Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji") vysoustružit váleček o průměru 20 mm a délce 60 mm. Materiálem pro soustružení byl tentokrát z hlediska BOZP žáků a minimálním zkušenostem zvoleno dřevo oproti běžnému kovovému materiálu. Při této aktivitě bylo žákům nejdříve vysvětleno, že soustruh je třískový obráběcí stroj, na němž obrobek dostává rotačně souměrný tvar; obrobek je upnut na vřeteno, které se otáčí a nástroj (soustružnický nůž) je statický. Při obrábění soustruh vykonává rotační a přímočarý pohyb. Po této instruktáži si žáci ZŠ zkusili váleček samostatně vysoustružit. Při této aktivitě, kdy základem je přesnost měření a nastavení stroje pro obrábění, se projevila děvčata šikovněji než chlapci. Vysoustružený váleček si mohli žáci partnerských ZŠ odnést domů.

2) Na "elektrikářském stanovišti" si žáci partnerských ZŠ pod dozorem učitele odborného výcviku střední školy zkusili vyvrtat a vydrážkovat otvory pro instalaci podomítkových instalačních krabic (pro vypínače a zásuvky) a tyto krabice správně usadit a zafixovat. Při těchto úkonech žáci ZŠ používali nejmodernější stavební vrtací pomůcky a elektrozařízení (vrtačky, frézky atd.), které byly pořízené z projektu "Budoucnost nás baví". Většina žáků tak zřejmě poprvé viděla rozdíl mezi jádrovým a bezjádrovým vrtáním. S použitím těchto zařízení souviselo i proškolení BOZP s ohledem na ochranu zdraví při práci. Při této aktivitě, byli chlapci šikovnější než dívky.

3) Na "truhlářském stanovišti" se žáci partnerských ZŠ pod vedením učitele odborného výcviku střední školy pokusili vyrobit klasickou hrací kostku ve zvětšené verzi. S touto aktivitou obnášející více trpělivosti a přesnosti se překvapivě lépe vypořádaly dívky, takže jejich výrobek byl kvalitnější než většina výrobků chlapců. Odměnou za tuto aktivitu bylo to, že si žáci mohli svojí hrací kostku (hotovou či u někoho nedodělanou) odnést s sebou domů. V případě úspěšného dokončení dle předloženého nákresu a instrukcí učitele odborného výcviku střední školy se dá tento výrobek použít jako dekorativní předmět.

Celkový průběh "Projektového dne" se dá zhodnotit tak, že si žáci partnerských základních škol mohli samostatně vyzkoušet činnosti, se kterými se setkávali během aktivit projektu (Pracovní činnosti, Volnočasové aktivity) a které souvisí s obsahovou náplní ŠVP oborů "Opravářské práce", "Elektrikář" a "Truhlář" střední školy. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


Zaměstnavatelé konzultující obsah Pracovních činností pro ZŠ

Fotoreporáž ze setkání zaměstnavatelů, kteří konzultovali vytvořené inovované meteriály pro PČ pro ZŠ, vytvořených našimi pedagogickými pracovníky. Více v naší fotogalerii.


4. 6. 2015 Platforma s aktéry na trhu práce

   Dne 4. 6. 2015 proběhla v naší škole Platforma s aktéry na trhu práce v rámci projektu. Na schůzce se především probíraly změny na základních školách v oblasti volby povolání, situace na středních odborných učilištích v oblasti přijímání žáků na technické obory a situace na trhu práce. Více v naší fotogalerii.


2. Projektový den 2. 6. a 3. 6. 2015

Dne 2. 6. 2015 (ZŠ Trhové Sviny + MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny) a 3. 6. 2015 (ZŠ Nové Hrady + ZŠ a MŠ Horní Stropnice zúčastnili druhého "Projektového dne" , který pro ně připravili učitelé odborného výcviku střední školy. Program "Projektového dne" byl sestaven tak, aby si žáci partnerských základních škol opět zkusili samostatně ověřit svou manuální zručnost v činnostech, se kterými byli seznámeni během návštěv při "Pracovních činnostech" nebo v případě osobního zájmu během "Volnočasových aktivit".

Učitelé střední školy připravili pro žáky partnerských ZŠ tři základní dovednostní stanoviště, kterými žáci prošli, a to: pracoviště truhlárny, elektrikářské pracoviště a stanoviště pneu dílny.

1) Na "stanovišti pneu dílny" měli žáci partnerských ZŠ za úkol pod dozorem učitele odborného výcviku střední školy si samostatně zkusit nasadit pneumatiku na disk kola, namontovat ventilek a pomocí tlakové hadice prostřednictvím kompresoru nafouknout pneumatiku na požadovaný tlak. Tento úkon byl soutěžní - měřil se čas, za který žáci dokázali tuto aktivitu splnit a dle pořadí byly jednotlivé časové výsledky zaznamenány do tabulky, která bude přílohou této zprávy. Obecně se dá říct, že při této aktivitě, byli chlapci šikovnější než dívky.

2) Na "elektrikářském stanovišti" se žáci partnerských ZŠ pod dozorem učitele odborného výcviku střední školy seznámili s principy a zásadami souvisejícími s rozvodem bytové elektroinstalace. Na zkušebních elektroinstalačních panelech a jiných pomůckách si žáci zkusili vyrobit jednoduchý rozvod vodičů k instalačním krabicím a potom si zkusili na zkušebním zdivu zafrézovat vodiče (dráty) tzv. pod omítku. Tato manuální činnost obnášela vyfrézování dostatečně velkých a přesných drážek do zdiva, uložení vodičů do drážek a jejich zafixování. Při těchto úkonech žáci ZŠ používali elektrikářské stavební zařízení (vrtačky, frézky atd.) - s jejich použitím souviselo proškolení BOZP s ohledem na ochranu zdraví při práci. Opět se dá říct, že při této aktivitě, byli chlapci šikovnější než dívky.

3) Na "truhlářském stanovišti" se žáci partnerských ZŠ pod vedením učitele odborného výcviku střední školy pokusili vyrobit jednoduchou poličku. S touto aktivitou obnášející více trpělivosti a přesnosti se překvapivě lépe vypořádaly dívky, takže jejich výrobek byl kvalitnější než většina výrobků chlapců. Odměnou za tuto aktivitu bylo to, že si žáci mohli svojí poličku (hotovou či u někoho nedodělanou) odnést s sebou domů.

Celkový průběh "Projektového dne" se dá zhodnotit tak, že žáci partnerských základních škol si mohli samostatně vyzkoušet činnosti, se kterými se setkávali během aktivit projektu (Pracovní činnosti, Volnočasové aktivity) a které souvisí s obsahovou náplní ŠVP oborů "Opravářské práce", "Elektrikář" a "Truhlář" střední školy. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


Beseda - Vlastnosti elektrického proudu 

   Dne 29. května 2015 se pro žáky SŠ Trhové Sviny, obor "Zemědělec-farmář" uskutečnila odborná beseda na téma: "Podkovářství - úprava kopyt lichokopytníků". Besedu lektoroval pan Karel Kolafa - podkovář s mnohaletou zkušeností.

  Během odborné besedy pan Kolafa se žáky střední školy oboru "Zemědělec-farmář" zopakoval základní znalosti týkající se kopytníků, rozdílů mezi lichokopytníky a sudokopytníky, anatomie kopyta atd. Během tohoto opakování p. Kolafa žáky za jejich znalosti pochválil. Po té p. Kolafa na základě svých dlouholetých praktických znalostí seznámil žáky s důkladnou anatomií kopyta (zaúhlením kopytních kostí, jednotlivých kopytních škár, bílou čárou atd.), přičemž žákům střední školy zároveň vysvětloval, jaký tvar musí mít kopyto lichokopytníků, jak tohoto tvaru u přerostlých kopyt docílit, ve kterých částech kopyta se dá kopytní rohoviny ubrat více a kde méně, atd. Důležitou fází odborné besedy byla rovněž tzv. "kopytní veterina", kde p. Kolafa žáky seznámil s některými podkovářskými zákroky u přerostlých či nemocných kopyt. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


Beseda - Vlastnosti elektrického proudu

   Ve dnech 21. 05. („MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny“ a „ZŠ a MŠ Horní Stropnice“) a 27. 05. 2015 (ZŠ Nové Hrady a ZŠ Trhové Sviny) se žáci partnerských základních škol zúčastnili besedy v rámci aktivity KA02. Tematicky byla beseda zaměřena na učební obor „Elektrikář“ s názvem „Vlastnosti elektrického proudu“.

  Přednášející Zdeněk Jindra, který má živnostenské oprávnění s názvem Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, žákům partnerských základních škol zajímavou formou vysvětlil ve zjednodušené podobě vlastnosti elektrického proudu. Na vytvořené prezentaci objasnil, co je to elektrický proud a jak vzniká. Vysvětlil základní pojmy spojené s elektrickým proudem, jako je elektrický náboj, napětí a odpor. Vysvětlil žákům rozdíl mezi střídavým a stejnosměrný elektrickým proudem, jejich účincích na lidské zdraví a využití v praxi. Připomenul možná nebezpečí hrozící z nedodržování pravidel práce a bezpečnosti při práci s elektrickým proudem a to jak ve vztahu ke zdraví, tak i nebezpečí majetkových škod. Přednášející zdůraznil důležitost BOZP při práci s elektrickým proudem, hodnoty bezpečných proudů a vliv prostředí, ve kterém se nacházíme. Následovala ukázka v praxi používaných přístrojů. Přístroje a přípravky pro práci elektrikáře, nářadí, zkoušečku či multimetr si žáci prohlédli a sami mohli vyzkoušet, jak se používají. Pan Jindra zdůraznil důležitost kvalitního nářadí pro bezpečnost a také efektivitu práce.

   Závěrem besedy proběhla zpětná vazba mezi přednášejícím a žáky partnerských základních škol. Žáci se aktivně zapojili do diskuse o vlastnostech elektrického proudu, uměli pracovat s odbornými pojmy a dokázali svými slovy vysvětlit BOZP při práci s elektrickým proudem. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.

 


Beseda - Hutnění a kalení kovových materiálů

   Ve dnech 20. 05. („MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny“ a „ZŠ a MŠ Horní Stropnice“) a 25. 05. 2015 ( ZŠ Nové Hrady a ZŠ Trhové Sviny) se žáci partnerských základních škol zúčastnili besedy v rámci aktivity KA02. Tematicky byla beseda zaměřena na učební obor „Opravářské práce “ s názvem “ Hutnění a kalení kovových materiálů“.

  Přednášející Jan Pitálek, který má živnostenské oprávnění s názvem Kovář – podkovář, žákům partnerských základních škol zajímavou formou vysvětlil ve zjednodušené podobě hutnění a kalení kovových materiálů. Žáci partnerských základních škol si za pomoci tužek, nástrojů a modelíny zkusili „hutnění a kalení“ kovových materiálů. Tato činnost formou hry je opět velmi zaujala. Pan Pitálek objasnil, že kalení kovových materiálů je způsob tepelného zpracování feritických ocelí (austenitické oceli a ostatní kovy kalit nejdou). Při kalení se ocel ohřeje na tzv. kalící teplotu a poté se prudce ochlazuje. Tím získává ocel lepší mechanické a fyzikální vlastnosti. Stručně vysvětlil druhy kalících operací a to základní, termální, přerušované a izotermické kalení. Dále přednášející vysvětlil pojmy kalitelnost, prokalitelnost, zakalitelnost a význam kalícího prostředí. Přednášející zdůraznil, že při kalení je třeba ocel ochlazovat. Pan Pitálek shrnul procesy probíhající při kalení a to ohřev na kalicí teplotu, výdrž na kalicí teplotě, ochlazování a popouštění. Účelem kalení je zvýšit tvrdost oceli. Závěrem besedy proběhla zpětná vazba mezi přednášejícím a žáky partnerských základních škol. Žáci se aktivně zapojili do diskuse o hutnění a kalení kovů, uměli pracovat s pojmy kalitelnost, prokalitelnost, zakalitelnost, kalící prostředí a dokázali svými slovy vysvětlit účel kalení oceli. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.
 


Beseda - Praktická ukázka hospodářských a exotických býložravců

  Ve dnech 19. 05. 2015 (MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny a ZŠ a MŠ Horní Stropnice) a 26. 05. 2015 (ZŠ Trhové Sviny a ZŠ Nové Hrady) se žáci partnerských základních škol zúčastnili besedy v rámci aktivity KA02. Tematicky byla beseda zaměřena na učební obor „Zemědělec - farmář “ s názvem „Praktická ukázka hospodářských a exotických býložravců“.

  Přednášející Petr Homola (ošetřovatel býložravců) žákům partnerských základních škol zajímavou formou vysvětlil ve zjednodušené podobě chov hospodářských a exotických býložravců. Objasnil, že býložravec je živočich, který pojídá pouze rostliny nebo části rostlin. Pan Homola dále vyložil způsoby býložravé výživy, zaměřil se na spásání, objemné a jadrnné krmivo, osvětlil výhody krmení mačkaného ovsa a granulovaného krmiva. Po té následovaly praktické ukázky jednotlivých druhů hospodářských a exotických býložravců. Žáci partnerských základních škol obdivovali buvola domácího, pakoně i kozy a ovce. Ošetřovatel býložravců také objasnil domestikaci druhů zvířat, jako je wantusi, buvol domácí, velbloud, osel, pony, jak, lamy, které jsou v ZOO Dvorec chováni v nemalém počtu. Žáci partnerských základních škol s přednášejícím aktivně diskutovali, pokládali otázky a dokonce i propojili vědomosti získané na exkurzích a na besedách, které se uskutečnily v rámci projektu "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji". Pojmy domestikace, jadrnné krmivo, seno, senáž, sudokopytník, lichokopytník jsou žákům partnerských základních škol známé a umí je správně používat. Na závěr besedy žáci partnerských základních škol shlédli velblouda a pan ošetřovatel zdůraznil jeho schopnost přežívat bez vody. Dále, že se chová pro dopravu břemen, pro maso a mléko. Pan Homola připomenul, že velbloudí mléko je velmi tučné a husté. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


Exkurze - Výroba vazeb a krovů pomocí CNC strojů

   Dne 18. 05. 2015 se žáci partnerských základních škol („MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny“ a „ZŠ a MŠ Horní Stropnice“) zúčastnili exkurze ve společnosti NEMA, spol. s r.o. v Jílovicích. Exkurze se uskutečnila v rámci projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007“. Tematicky byla exkurze zaměřena na učební obor „Truhlář“ s názvem “ Výroba vazeb a krovů pomocí CNC strojů“.

 
  Provozem dřevařské společnosti "NEMA, spol. s r.o. provedl Ing. Tomáš Nemrava, který žákům partnerských základních škol zajímavou formou vysvětlil ve zjednodušené formě výrobu vazeb a krovů pomocí CNC strojů. Informoval žáky o tom, že společnost NEMA, spol. s r.o. byla založena v roce 1993. Je českou firmou, která se plně specializuje na kompletní zpracování dřevní hmoty a následného řeziva. Vlastní moderní evropské technologie a softwary na výrobu nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb, vázaných krovů a vazníků. Ing. Nemrava zdůraznil, že jejich firma patří mezi nejvýznamnější výrobce dřevostaveb, vázaných krovů a vazníků na českém trhu. Zaměstnává 65 odborníků specializujících se na práci se dřevem. Cílem společnosti NEMA, spol. s r.o. je poskytovat zákazníkům výrobky a služby prvotřídní kvality a být tuzemskou jedničkou v oboru střešních konstrukcí a prosadit se na zahraničním trhu. Ing. Nemrava dále objasnil pojmy vazníková konstrukce, dřevostavba, pergola, nízkoenergetická dřevostavba, pasivní a nulová dřevostavba. Provádějící vyzdvihnul, že NEMA, spol. s r.o k výrobě vazeb a krovů používá kvalitní, zdravý a přírodní materiál. Žáci partnerských základních škol shlédli nejmodernější technologie, počítačové softwary a praktické příklady výroby vazeb a krovů. Ing. Nemrava objasnil práci na CNC strojích. Zdůraznil, že ke každému zákazníkovi a projektu přistupují individuálně. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.

 


Exkurze - Výroba železných nástrojů tradičním způsobem

   Ve dnech 07. 05. (ZŠ Trhové Sviny a „MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny“) a 12. 05. 2015 (ZŠ Nové Hrady a „ZŠ a MŠ Horní Stropnice“) se žáci partnerských základních škol zúčastnili exkurze na Buškově hamru. Exkurze se uskutečnila v rámci projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007“. Tematicky byla exkurze zaměřena na učební obor „Opravářské práce“ s názvem „Výroba železných nástrojů tradičním způsobem“.


  Provozem Buškova hamru žáky provedly pani Marcela Jedlinská a Ivana Běláčová které žákům partnerských základních škol zajímavou formou vysvětlily ve zjednodušené formě výrobu železných nástrojů tradičním způsobem. Paní Běláčová informovala žáky o tom, že Buškův hamr je funkční technickou památkou. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. K přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou. Žáci shlédli expozici železného nářadí a nástrojů. Paní Jedlinská zdůraznila, že dochovaná kladiva a kleště jsou předměty s velkou historickou hodnotou. Tyto nástroje si každý z hamerníků vyráběl sám. V kovárně hamru se hamerníci zabývali zejména výrobou drobných železných nástrojů a náčiní. Jednalo se především o pluhy pro místní zemědělce, kladiva, sekery a lopaty. Dále exkurze pokračovala promítnutím filmu o historii hamru a o výrobě železných nástrojů tradičním způsobem. Závěrem exkurze byl žákům partnerských základních škol spuštěn buchar. Tato ukázka vzbudila u žáků velký obdiv. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


Exkurze - Specifika chovu a ustájení sportovních koní

   Ve dnech 06. 05. ( ZŠ Trhové Sviny a „MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny“) a 11. 05. 2015 (ZŠ Nové Hrady a „ZŠ a MŠ Horní Stropnice“) se žáci partnerských základních škol zúčastnili exkurze v Doudlebech - Jezdecký klub Falea a tréninkové středisko dětí a mládeže. Tematicky byla exkurze zaměřena na učební obor „Zemědělec - farmář“ s názvem “Specifika chovu a ustájení sportovních koní“.


  Provozem Jezdeckého klubu Falea a tréninkového střediska dětí a mládeže žáky provedla Ing. Hana Civišová, která žákům partnerských základních škol zajímavou formou vysvětlila ve zjednodušené formě specifika chovu a ustájení sportovních koní. Objasnila žákům důležitost správného krmení sportovních koní, přičemž objasnila pojmy jako je "seno, senáž, sláma, objemné a jadrné krmivo". Vysvětlila výhody mačkaného ovsa a ječmene. Žáci partnerských základních škol shlédli ustájení sportovních koní, ujasnili si pojmy hřebec, valach, klisna. Jezdeckému klubu Falea se narodil 5. 5. 2015 malý hřebeček, který je strakatý a vzbudil u žáků veliký obdiv. Jezdecký klub Falea se zúčastňuje sportovních (skokových a drezurních) závodů - i Mistrovství ČR. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


Beseda - Tepelné zpracování kovů

   Ve dnech 05. 05. ( ZŠ Trhové Sviny a „MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny“) a 14. 05. 2015 (ZŠ Nové Hrady a „ZŠ a MŠ Horní Stropnice“) se žáci partnerských základních škol zúčastnili besedy v rámci aktivity KA02. Tematicky byla beseda zaměřena na učební obor „Truhlář“ s názvem “Materiály používané při výrobě nábytku“.


  Přednášející Bc. Jaroslav Šimek žákům partnerských základních škol zajímavou formou ve zjednodušené podobě osvětlil použití různých materiálů při výrobě nábytku. Vyzdvihl důležitost znalostí o vlastnostech, charakteristice dřeva a jiných dřevnatých materiálů. Následovala ukázka vzorků dřeva, lamina, aglomerovaných desek a dřevěných spojovacích prostředků. Žáky partnerských základních škol zaujaly kolíky, lamely, klíny, péra a příložky. Bc. Šimek vysvětlil, které dřevo je vhodné pro výrobu nábytku a stavebně truhlářských výrobků. Připomenul, že nedílnou součástí nábytku je kování, které slouží k tomu, aby určený výrobek splnil svůj účel a jeho používání bylo bezproblémové. Bc. Šimek vysvětlit z jakých materiálů se kování vyrábí a jaké druhy kování se v praxi používají. Přednášející zdůraznil i význam povrchové úpravy dřeva. Připomenul, že nátěrové hmoty mají funkci estetickou ale i ochrannou a také jak se nátěrové hmoty aplikují. Na závěr besedy Bc. Šimek ukázal žákům partnerských základních škol jednoduché truhlářské výrobky – poličky, stoličky, dvířka.
 Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


Beseda - Tepelné zpracování kovů

   Ve dnech 04.05. ( ZŠ Trhové Sviny a „MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny“) a 13.05. 2015 ( ZŠ Nové Hrady a „ZŠ a MŠ Horní Stropnice“) se žáci partnerských základních škol zúčastnili besedy v rámci aktivity KA02. Tematicky byla beseda zaměřena na učební obor  „Opravářské práce “ s názvem “Tepelné zpracování kovů“.

  Přednášející Jan Pitálek, který má živnostenské oprávnění s názvem Kovář – podkovář, žákům partnerských základních škol zajímavou formou osvětlil ve zjednodušené podobě principy tepelného zpracování kovů. Připomenul historii kovářského řemesla. Žáci partnerských základních škol si za pomoci tužek a modelíny zkusili „ukovat“ náramek. Tato činnost formou hry je velmi zaujala. Dále pan Pitálek žákům doporučil literaturu a odborné časopisy, které jim také názorně ukázal.  Žáci měli zájem zejména o knihy „Kovářství a zámečnictví“ a „Kovovýrobu“, z časopisů je zaujala „Kovárna pro radost“. Přednášející shrnul postup tepelného zpracováním kovů, kterým se rozumí postup, při kterém se řízeně mění teploty a někdy také chemické složení kovu. Účelem tepelného zpracování je zejména dosažení požadovaných mechanických a technologických vlastností kovových materiálů. Průběh tepelného zpracování je u všech způsobů a u všech kovových materiálů v podstatě stejný. Přednášející zdůraznil, že se skládá z ohřevu na vhodnou teplotu, setrvání na této teplotě (prohřátí, prohřev) a následném ochlazení, přičemž se tento postup může i vícekrát opakovat. Závěrem besedy přednášející žákům představil vlastní vyrobené kovové nářadí a náčiní, které žáci shlédli s obdivem. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


Pracovní činnosti v dubnu

   Pracovní činnosti pro ZŠ mají za cíl přiblížit technické obory žákům a dostat je do povědomí veřejnosti. Jak kroužky a volnočasové aktivity probíhají a co vše žáci ZŠ dělají zjistíte v naší fotogalerii nebo na našem facebooku.


Exkurze partnerských ZŠ do Bioplyn Třeboň spol. s.r.o

  Ve dnech 29.4. ( ZŠ Nové Hrady a „ZŠ a MŠ Horní Stropnice“) a 30.4.2015 ( ZŠ Trhové Sviny a „MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny“) se žáci partnerských základních škol zúčastnili exkurze BIOPLYN Třeboň spol. s.r.o, která se zabývá výrobou elektrické energie bioformou. Tematicky byla exkurze zaměřena na učební obor „Elektrikář“ s názvem “Výroba elektrické energie bioformou“.


  Provozem BIOPLYNU Třeboň spol. s.r.o žáky provedl ing. Jan Kačerovský, který žákům partnerských základních škol zajímavou formou vysvětlil ve zjednodušené podobě výrobu elektrické energie bioformou. BIOPLYN Třeboň spol. s.r.o je první bioplynová stanice v České republice, která nejen dodává elektřinu, ale také vyrábí teplo. Stanice vytápí i městské lázně Aurora. Teplo se v lázních využívá v zimě na vytápění a v létě na ohřev bazénových vod, přípravu teplé užitkové vody a na ohřev rašeliny". Ing. Kačerovský dále informoval žáky o tom, že plynovod měří téměř 4,5 kilometru. Vstupní suroviny pro výrobu bioplynu pocházejí z nejbližšího okolí. Nejvíce se spotřebuje kukuřice, přes 14 tisíc tun za rok. Dále se zužitkuje prasečí kejda ze sousedního vepřína a tráva z Mokrých luk. Ing. Kačerovský zdůraznil výjimečnost energetického a ekologického projektu, který stál 125 milionů korun a byl podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj. Ing. Kačerovský též připomenul, že nová bioplynová stanice se nachází dva kilometry za městem, kde nezatěžuje obyvatele pachem ani nákladní dopravou a přechod ze zemního plynu na bioplyn je značnou finanční úsporou pro město. Více v naší fotogalerii nebo na našem facebooku.


Exkurze partnerských ZŠ do Rybářství Třeboň a.s.

  Ve dnech 16.4. ( ZŠ Nové Hrady a „ZŠ a MŠ Horní Stropnice“) a 17.4.2015 ( ZŠ Trhové Sviny a „MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny“) se žáci partnerských základních škol zúčastnili exkurze Rybářství Třeboň a.s., která se zabývá chovem a zpracováním ryb. Tematicky byla exkurze zaměřena na učební obor „Zemědělec-farmář“ s názvem „Technologie chovu a zpracování ryb“.


   Rybářským provozem žáky provedl ing. Aisert, který žákům partnerských základních škol zajímavou formou vysvětlil ve zjednodušené podobě technologii chovu ryb, činnost rybí líhně a technologii zpracování ryb. Rybářství Třeboň a.s. je největším výrobcem sladkovodních ryb v České republice i v Evropě. Společnost hospodaří na 8086 ha rybníků (488 rybníků). Roční produkce ryb činí cca 3 200 t, z toho je 90 % kapra a 10 % vedlejších druhů ryb (lín, candát, štika, sumec, amur, tolstolobik, bílá ryba a okoun). Hlavní činností společnosti je chov ryb. Rybářství Třeboň a.s. provozuje rybí líhně a sádky a je provozovatelem vlastních rybářských revírů pro sportovní rybolov. Chov ryb vychází z dlouholeté tradice rybníkářství v tomto regionu. Dominantní rybou, kterou Rybářství Třeboň a.s. chová ve svých rybnících, je kapr. Rybí líheň zajišťuje pro potřeby chovu ryb v Rybářství Třeboň a.s. umělý výtěr kaprů a vedlejších druhů ryb v období od března do července. Součástí areálu sádek je zpracovna a prodejna ryb. Ing. Aisert informoval žáky o tom, že ve zpracovně ryb jsou zpracovávány ryby vyprodukované pouze společností Rybářství Třeboň a.s. Odtud jsou rybí výrobky distribuovány k zákazníkům. Hlavními odběrateli jsou obchodní řetězce, specializované rybí prodejny a gastronomická zařízení. Výrobky ze sladkovodních ryb jsou dodávány chlazené, mražené a uzené. Exkurze končila na prodejně ryb. Žáci základních škol měli zájem o nákup uzených rybích výrobků. Několik žáků si vezlo domů i živé líny a kapry. Více v naší fotogalerii nebo na našem facebooku.


Exkurze partnerských ZŠ do Mini Mlékárny Mláka

  Ve dnech 23.4. ( ZŠ Nové Hrady a „ZŠ a MŠ Horní Stropnice“) a 24.4.2015 ( ZŠ Trhové Sviny a „MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny“) se žáci partnerských základních škol zúčastnili exkurze Mini Mlékárna v obci Mláka, která se zabývá výrobou mléčných výrobků. Tematicky byla exkurze zaměřena na učební obor „Zemědělec-farmář“ s názvem „Technologie zpracování mléka“.


  Mini Mlékárna Mláka patří soukromému zemědělci Jaroslavu Auskému, kterému se podařilo zrealizovat projekt Mini Mlékárny na zpracování produkce dojeného skotu z vlastního faremního chovu a následný prodej mléčných výrobků. Slavnostní otevření nově vybudované mlékárny se konalo v srpnu 2013. Na stavbu dostal příspěvek z Evropského fondu.


  Mlékárenským provozem žáky provedla paní Dagmar Němcová, která žákům partnerských základních škol zajímavou formou vysvětlila ve zjednodušené formě produkci Mini Mlékárny, technologické vybavení mlékárny a technologii zpracování mléka. Informovala o tom, že firma je zaměřena na produkci: rostlinné výroby – pěstování obilovin a technických plodin a živočišné výroby – odchov skotu a produkce mléka, zpracování mléka na konečné výrobky: mléko, jogurty, tvaroh, zákys, jogurtové mléko, sýry a další mléčné výrobky. Mini Mlékárna má svojí vlastní prodejnu, kde lze zakoupit poctivé výrobky z plnotučného mléka získávaného z vlastního chovu červenostrakatých krav. Provozní doba prodejny je každý všední den od 7.00 do 18.00 hodin. Na závěr exkurze paní Dagmar Němcová pozvala žáky do prodejny, kde byla připravena ochutnávka mléčných výrobků, která zaujala nejen žáky, ale i pedagogický dozor. Největší ohlas měly produkty - čerstvý sýr, dohřívaný sýr, jogurty a šlehaný tvaroh. Více v naší fotogalerii nebo na našem facebooku.


Exkurze partnerských ZŠ do Kachní farmy Mokřiny

  Ve dnech 9. 4. ( ZŠ Nové Hrady a „ZŠ a MŠ Horní Stropnice“) a 10. 4.2015 ( ZŠ Trhové Sviny a „MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny“) se žáci partnerských základních škol zúčastnili exkurze KF Mokřiny s.r.o., která se hlavně zabývá chovem a prodejem vodní drůbeže (konkrétně kachen) a doplňkově kuřat. Tematicky byla exkurze zaměřena na učební obor „Zemědělec-farmář“ s názvem “Technologie chovu vodní drůbeže“.


  Provozem KF Mokřiny s.r.o žáky provedl majitel firmy pan Jan Zimmel , který žákům partnerských základních škol zajímavou formou vysvětlil ve zjednodušené podobě technologii chovu vodní drůbeže. Společnost KF Mokřiny s.r.o. byla založena před 5 lety a od té doby zprostředkovává dodávky kachen divokých, kachen březňaček, kachňat a kuřat. Pan Zimmel žáky informoval o tom, že denně sbírají 800 kusů kachních vajec. Velice zajímavé bylo shlédnutí líhně kachen divokých a to jednodenních a týdenních kachňat. Žáci měli možnost si vzít kachňata i do ruky, což se jim velmi líbilo. Aktivně se zapojili do diskuze, zajímali se o nákup malých kachňat. Cena jednoho kachněte činí 20,- Kč. Velice poutavě hovořil pan Jan Zimmel i o odchovně kuřat, celá produkce kuřat trvá 35 dní. Po té KF Mokřiny s.r.o. kuřata dodává do obchodní společnosti Vodňanská drůbež a.s., kde jsou dále zpracovávána.
 Více v naší fotogalerii nabo na našem facebooku.


Pracovní činnosti v březnu

   Pracovní činnosti pro ZŠ mají za cíl přiblížit technické obory žákům a dostat je do povědomí veřejnosti. Jak kroužky a volnočasové aktivity probíhají a co vše žáci ZŠ dělají zjistíte na facebooku.


31. 3. 2015 Beseda Prezentace zemědělské techniky značky CLAAS

   Dne 31. 3. 2015 se naši žáci oboru Opravářské práce zúčastniliPrezentace zemědělské techniky prodávané firmou AGROZET.

   Žáci se seznámili se zemědělskou technikou značky CLAAS jak fyzicky, tak teoireticky na následné přednášce. Ing. Hanyk žákům vysvětlil specifika a rozdíly této značky u jednotlivých strojů oproti konkurenci. V teoretické části byly žákům předvedeny ukázky zpracování motorů, pojezdových soustav, řezacích ústrojů či pásové pojezdy. Více v naší fotogalerii či na facebooku.


Beseda kategorizace hospodářských zvířat

    Ve dnech 30. 3. 2015 a 31. 3. 2015 se žáci ZŠ Nové Hrady, Horní stropnice, Trhové Sviny a PrŠ Trhové Sviny zúčastnili besedy Kategorizace hospodářských zvířat.

   Obsahem byl popis a pojmenování novorozenců a mladých jedinců u jednotlivých druhů hosp. zvířat. Žáci si zopakovali běžné pojmy či názvosloví a dozvěděli se nové pojmy týkající se této tématiky. Odborně besedu vedla MVDr. Volf. Více v naší fotogalerii.


Beseda partnerských ZŠ na téma kategorizace mláďat hospodářských zvířat

    Ve dnech 26. 3. 2015 a 27. 3. 2015 se žáci ZŠ Nové Hrady, Horní stropnice, Trhové Sviny a PrŠ Trhové Sviny zúčastnili besedy Kategorizace mláďat hospodářských zvířat.

   Obsahem byl popis a pojmenování novorozenců a mladých jedinců u jednotlivých druhů hosp. zvířat. Žáci si zopakovali běžné pojmy či názvosloví a dozvěděli se nové pojmy týkající se této tématiky. Odborně besedu vedla MVDr. Píhová. Více v naší fotogalerii.


27. 3. 2015 Beseda Technologie odchovu masného skotu

   Dne 27.3.2015 se žáci střední školy oboru "Zemědělec-farmář" zúčastnili odborné besedy v rámci aktivity KA06 na téma: „Technologie odchovu masného skotu“. Besedu vedl předseda "Českého svazu chovatelů masného skotu" Ing. Vráblík.

   Tématem této besedy byla oblast zabývající se chovem a odchovem masného  skotu. Žáci střední školy se dozvěděli mnoho praktických poznatků z této oblasti - dozvěděli se základní rozdíly v chovu mléčného a masného skotu. Dále byly žákům SŠ prezentovány formou video a fotoprodukce technologické způsoby odchovu masného skotu, byl jim vysvětlen základní rozdíl mezi intenzivním a extenzivním způsobem chovu masného skotu. Výklad pro žáky SŠ obsahoval i informace z oblasti zoohygieny, kdy je důležité zachovávat určitá pravidla při odchovu skotu, aby zvířata byla zdravá a dobře přirůstala na přírůstku. Neméně důležité byly informace  o skladbě krmiva. Celý výklad Ing. Vráblíka byl doplněn o poznatky a fotodokumentaci ze zahraničních návštěv masných farem (např. z Kanady, Nového Zélandu, Francie atd.). Více v naší fotogalerii.


Exkurze partnerských ZŠ do firmy GREINER

   Ve dnech 24. 3. 2015 a 30. 3. 2015 se žáci ZŠ Nové Hrady, Horní stropnice, Trhové Sviny a PrŠ Trhové Sviny zúčastnili exkurze do firmy GREINER v Trhových Svinech.

   Výrobní podstatou této firmy je obsluha CNC strojů, na kterých vyrábí např. formy pro výrobu plastových oken, kelímků pro jogurty apod. Firma je jednou z nejvýznamnějších v Jihočeském kraji a zaměstnává několik stovek lidí. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


24. 3. 2015 Beseda Prezentace zemědělské techniky prodávané firmou AGROZET 

   Dne 24. 3. 2015 se naši žáci oboru Opravářské práce zúčastniliPrezentace zemědělské techniky prodávané firmou AGROZET. Besedu vedl Ing. Vladimír Beneš.

   Žáci se během besedy seznámili s traktory ZETOR, vyzkoušeli si výkonostní traktory PROXIMA a FORTERA, dozvědeli se rodíly mezi cenou, spotřebou či výkonem. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


23. 3. 2015 Odborná beseda Plemena masného skotu

   Dne 23.3.2015 se žáci střední školy oboru "Zemědělec-farmář" zúčastnili odborné besedy v rámci aktivity KA06 na téma: „Plemena masného skotu“. Besedu vedl předseda "Českého svazu chovatelů masného skotu" Ing. Vráblík. Beseda proběhla "na půdě" Střední školy, Trhové Sviny, Školní 709.

   Tato odborná beseda souvisí s již proběhlými odbornými besedami v rámci tohoto projektu pro žáky střední školy oboru ZF a tematicky na ně navazuje. Tématem této besedy byla oblast zabývající se skotem, respektive masným rázem skotu. Žáci střední školy se dozvěděli mnoho praktických poznatků z této oblasti - dozvěděli se základní rozdíly v popisu mléčného a masného skotu. Dále byly žákům SŠ prezentovány formou video a fotoprodukce nejvýznamnější plemena masného skotu, rozdíly mezi nimi, praktické zkušenosti s chovem jednotl. plemen atd. Zajímavostí byl výklad týkající se rozdílnosti a změny ve stavbě dnešních moderních plemen ve srovnání s původními primitivními masnými plemeny. Byl zde zřetelně prezentován zásah člověka ve smyslu zdokonalit produkci masa u skotu. Více v naší fotogalerii.


Exkurze partnerských ZŠ do firmy TRUST

   DVe dnech 20. 3. 2015 a 26. 3. 2015 se žáci ZŠ Nové Hrady, Horní stropnice, Trhové Sviny a PrŠ Trhové Sviny zúčastnili exkurze do firmy TRUST v Trhových Svinech.

   Truhlářským provozem žáky provedl majitel společnosti pan Pavel Stodolovský, který poutavou formou vysvětlil ve zjednodušené formě technologické vybavení truhlárny, způsoby výroby běžných nábytkových kusů. Názorně žákům předvedl a osvětlil rozdíly ve výrobním materiálu.
Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


17. 3. 2015 Platforma s aktéry na trhu práce

   Dne 17. 3. 2015 proběhla v naší škole Platforma s aktéry na trhu práce v rámci projektu. Na schůzce se především probíraly změny na základních školách v oblasti volby povolání, situace na středních odborných učilištích v oblasti přijímání žáků na technické obory a situace na trhu práce. Více v naší fotogalerii.


12. 3. 2015 Odborná beseda Porod hříbat a jejich odchov do dostavu

   Dne 12. 3. 2015 se naši žáci oboru Zemědělec - Farmář zúčastnili odborné besedy: Porod hříbat a jejich odchov do odstavu. Besedu vedla MVDr. Kateřina Píhová.

   Tématem této besedy byly zootechnická oblast zabývající se pastevním odchovem hospodářských zvířat. Žáci se dozvěděli mnoho praktických poznatků, např., že pastviny musejí být oplocené, že na určitém výměru pastvin může být pouze omezený počet zvířat, dále musí na pastvě být přísun vody a dostatek travní zeleně. Zajímavostí byly i příklady z praxe o úpalech zvířat, vyrážkách atd. Více c naší fotogalerii.


4. 3. 2015 Odborná beseda Porod hříbat a jejich odchov do dostavu

   Dne 4. 3. 2015 se naši žáci oboru Zemědělec - Farmář zúčastnili odborné besedy: Porod hříbat a jejich odchov do odstavu. Besedu vedla MVDr. Kateřina Píhová.

   Tématem této besedy byly zootechnická oblast zabývající se pastevním odchovem hospodářských zvířat. Žáci se dozvěděli mnoho praktických poznatků, např., že pastviny musejí být oplocené, že na určitém výměru pastvin může být pouze omezený počet zvířat, dále musí na pastvě být přísun vody a dostatek travní zeleně. Zajímavostí byly i příklady z praxe o úpalech zvířat, vyrážkách atd. Více c naší fotogalerii.


Pracovní činnosti v únoru

   Pracovní činnosti pro ZŠ mají za cíl přiblížit technické obory žákům a dostat je do povědomí veřejnosti. Jak kroužky a volnočasové aktivity probíhají a co vše žáci ZŠ dělají zjistíte v naší fotogalerii nebo na facebooku.


26. 2. 2015 Beseda DEUTZ-FAHR

   Dne 26. 2. 2015 se žáci střední školy oboru "Opravářské práce" zúčastnili besedy v rámci aktivity KA06- téma: „Prezentace zemědělské techniky značky DEUTZ-FAHR“. Besedu vedl zástupce firmy GARNEA a.s., Ing. Baštýř ml.

   Tato odborná beseda stejně jako všechny odborné besedy se skládala ze dvou částí. Části odborné, kde se mohli žáci se zemědělskými stroji této značky fyzicky seznámit a dále pak části teoretické, kde jim byla specifika strojů značky DEUTZ-FAHR detailněji vysvětlena. Žáci se během odborné části seznámili s traktory jednotlivých výkonnostních řad, vyzkoušeli si malotraktory o výkonu kolem 50 koní a také velké zemědělské traktory o výkonu 200 a více koní. Žáci se dozvěděli jaké motory, převodovky a kabiny se používají u jednotlivých modelových řad.

Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


12. 2. 2015 Beseda Reprodukce koní

   Dne 12. 2. 2015 se žáci střední školy oboru "Zemědělec-farmář" zúčastnili odborné besedy v rámci aktivity KA06 na téma: „Reprodukce koní“. Besedu vedla praktická veterinární lékařka MVDr. Kateřina Píhová. Beseda proběhla "na půdě" Střední školy, Trhové Sviny, Školní 709.

   Tato odborná beseda souvisí s již proběhlými odbornými besedami v rámci tohoto projektu pro žáky střední školy oboru ZF a tematicky na ně navazuje. Tématem této besedy byla oblast zabývající se reprodukcí koní. Žáci střední školy se dozvěděli mnoho praktických poznatků z této oblasti - např. o metodách připouštění koní, inseminací, embriotransferů, vyšetřování březostí klisen, krmení březích klisen atd. Těmito poznatky si žáci velmi podstatně rozšířili odborné znalosti, které byly zajímavou a poutavou formou doplněny příklady z praxe.

Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


11. 2. 2015 Beseda case

   Dne 11. 2. 2015 se žáci střední školy druhého a třetího  ročníku oboru "Opravářské práce" zúčastnili besedy v rámci aktivity KA06- téma: „Prezentace zemědělské techniky značky CASE“. Besedu vedl zástupce firmy UNIAGRA CZ a.s. Ing. Zahrádka ml.

   Tato odborná beseda stejně jako všechny odborné besedy se skládala ze dvou částí. Části odborné, kde se mohli žáci se zemědělskými stroji této značky fyzicky seznámit a dále pak části teoretické, kde jim byla specifika strojů značky CASE detailněji vysvětlena. Žáci se během odborné části seznámili s traktory CASE IH. Vyzkoušeli si traktor modelové řady Farmall (traktor Farmall 85 A o výkonu 82 koní je vhodný na velké živočišné farmy spolu s čelním nakladačem spojuje sílu s ekonomikou), traktor modelové řady Maxum CVX (traktor Maxxum 130 CVX o výkonu 163 koní vhodný jako univerzální traktor), traktor modelové řady Puma (traktor Puma 160 o výkonu 203 koní vhodný pro základní zpracování půdy, kultivaci, lehčí práce a dopravu), traktor modelové řady MAGNUM CVX (traktor MAGNUM 340 CVX o výkonu 389 koní je klasický těžký traktor vhodný k těžkým polním pracím). Žáci se dozvěděli jaké motory, převodovky a kabiny se používají u jednotlivých modelových řad.

Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


Pracovní činnosti v lednu

    Pracovní činnosti pro ZŠ mají za cíl přiblížit technické obory žákům a dostat je do povědomí veřejnosti. Jak kroužky a volnočasové aktivity probíhají a co vše žáci ZŠ dělají zjistíte v naší fotogalerii nebo na facebooku.


28. 1. 2015 Odborná beseda komunální technika John Deere

    Dne 28. 1. 2015 se žáci střední školy oboru "Opravářské práce" zúčastnili odborné besedy v rámci aktivity KA06 na téma: „Prezentace komunální techniky značky John Deere“. Odborným lektorem, který v rámci besedy žákům střední školy komunální a zahradní techniku představil, byl zástupce firmy DAŇHEL AGRO a.s. Mgr. Ptáčník.

   Tato odborná beseda se skládala ze dvou tématických celků. V první části přednášky se žáci mohli fyzicky s jednotlivými stroji (převážně travními sekačkami a zahradními traktory) seznámit, mohli si je prohlédnout, nastartovat a někteří žáci také sjet. Při této aktivitě Mgr. Ptáčník žákům názorně vysvětlil např. pojezdové mechanismy, funkčnost žacího ústrojí, mulčovací mechanismus, poloměry zatáčení jednotl. strojů, spotřebu atd.

    Druhá část přednášky byla teoretická - Mgr. Ptáčník prostřednictvím dataprojektoru promítl žákům střední školy celou prezentaci, kterou firma DAŇHEL AGRO a.s. k této zahradní a komunální technice má k dispozici. Odborný výklad se týkal především praktických zkušeností souvisejících s používáním této techniky a dále pak k osvětlení originálních a jedinečných mechanismů, které firma John Deere u těchto strojů oproti konkurenci používá a má je dokonce patentované (např. používání ventilátorů k lepšímu sběru posečené hmoty). Žáci se také dozvěděli technické parametry jednotlivých strojů (motor, výkon, spotřeba, u sekaček pracovní záběr, výšku sečení, objem sběracího koše). Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


14. 1. 2015 beseda John Deere

    Dne 14. 1. 2015 se žáci střední školy oboru "Opravářské práce" zúčastnili odborné besedy v rámci aktivity KA06 na téma: „Prezentace zemědělské techniky značky John Deere“. Odborným lektorem, který v rámci besedy žákům střední školy zemědělskou techniku (převážně těžké zemědělské traktory) představil, byl zástupce firmy DAŇHEL AGRO a.s. Mgr. Ptáčník.

   Tato odborná beseda se skládala ze dvou tématických celků. V první části přednášky se žáci mohli fyzicky s jednotlivými stroji (převážně těžkými zemědělskými traktory) seznámit, mohli si je prohlédnout, vlézt do kabiny traktoru a pod dohledem Mgr. Ptáčníka názorně vyzkoušet některé funkce traktoru. Při této aktivitě Mgr. Ptáčník žákům názorně vysvětlil např. specifika převodovky u traktorů této značky, klimatizaci, osvětlení stroje pro práci ve večerních hodinách atd.

    Druhá část přednášky byla teoretická - Mgr. Ptáčník prostřednictvím dataprojektoru promítl žákům střední školy prezentaci, kterou má firma DAŇHEL AGRO a.s. k zemědělským traktorům k dispozici. Odborný výklad se týkal především praktických zkušeností souvisejících s používáním těchto strojů a dále pak k osvětlení originálních a jedinečných mechanismů, které firma John Deere u těchto strojů oproti konkurenci používá a má je dokonce patentované (např. navigační systém). Dále se žáci dozvěděli technické parametry jednotlivých traktorů (jaké jsou motory, převodovky, hydrauliky, vybavení kabin u jednotlivých typů) a k jaké práci se jednotlivé typy traktorů hodí. Dále se žáci seznámili s navigačními systémy, s přijímači StarFire, s displeji GreenStar 2 a s naváděcím systémem GreenStar světlá lišta. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


Exkurze ZŠ do teplárny v Trhových Svinech

   Ve dnech 20. ledna (ZŠ Nové Hrady), 26. ledna (ZŠ Trhové Sviny a "MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny") a 29. ledna roku 2015 (ZŠ Horní Stropnice) se žáci partnerských základních škol zúčastnili exkurze v místní městské kotelně, tzn. městské kotelně města Trhové Sviny. Tematicky  byla exkurze zaměřena na učební obor střední školy - "Elektrikář" a to z důvodu toho, že technologie kotelny umožňuje jako druhotný produkt vyrábět elektřinu ekologickou formou a tu dodávat do elektrické sítě.

   Provozem kotelny žáky provedl vedoucí pracovník provozu pan Štojdl, který žákům základních škol poutavou formou vysvětlil ve zjednodušené formě technologii kotelny a hlavně technologii výroby elektřiny. Způsob výroby elektřiny patří mezi tzv. ekologiké, protože základní komoditou na vstupu je dřevěná štěpka nebo pilina. Tato komodita je v kotli pálena a v momentě, kdy je kotel zahřán na určitou teplotu, tak kromě toho, že zajišťuje vytápění mnoha budov ve městě, tak ještě zahřívá silikonový olej ve speciálních nádobách. Zahřátý olej na urč. teplotu cirkuluje a roztáčí turbínu, která způsobuje výrobu elektřiny. Tento princip výroby elektřiny je v oblasti jižních Čech ojedinělý a dokonce v celorepublikovém hodnocení kvality výroby elektřiny ekologickou formou v roce 2012 obdrželo město Trhové Sviny (resp. provoz kotelny) tzv. ekologického oskara. Toto ocenění vyjadřuje úspěšnost celého projektu touto ekologickou formou elektřinu vyrábět.

   Tato exkurze určitě přispěla k rozšíření obzoru a pohledu žáků na nové technologie a možnosti výroby elektřiny ekologickou formou.  Více v našich fotogaleriích (foto ZŠ Nové Hrady), (foto ZŠ Trhové Sviny, ZŠ, MŠ a PrŠ Trhové Sviny) a (foto ZŠ Horní Stropnice) nebo na facebooku.


15. a 19. 12, 2014 první projketový den

   Dne 15. a 19. 12. 2O14 se žáci partnerských základních škol v rámci projektu zúčastnili prvního "projektového dne" , který pro ně připravili učitelé odborného výcviku střední školy.

   V rámci "projektového dne“ si žáci základních škol mohli samostatně vyzkoušet běžné činnosti, které souvisí s obsahovou náplní ŠVP oborů "Opravářské práce" a "Zemědělec-farmář" střední školy, tzn. řízení zemědělského traktoru, práci s nakladačem, opravu či výměnu pneu na vozidle a ruční opracování kovů (konkrétně výrobu závitů).

Více se dozvíte z naší fotogalerie.


18. 12. 2014 platforma s aktéry na trhu práce

   Dne 18. 12. 2014 proběhla v naší škole Platforma s aktéry na trhu práce v rámci projektu. Na schůzce se především probíraly změny na základních školách v oblasti volby povolání, situace na středních odborných učilištích v oblasti přijímání žáků na technické obory a situace na trhu práce. Více v naší fotogalerii.


16. a 17. 12. 2014 exkurze Krokodýlí ZOO

   Dne 16. a 17.12 se naši žáci oboru Zemědělec - farmář a žáci partnerských škol zúčastnili exkurze do Krokodýlí ZOO v Protivíně. Exkurze byla tematicky zaměřena na obor Zemědělec - farmář, protože kromě běžně chovaných hosodářských zvířat je i v ČR legislativně schválený faremní chov krokodýlů jako jateční porážkové zvěře. Jak se dětem v ZOO líbilo poznáte z naší fotogalrie.


17. 12. a 18. 12. 2014 besedy ŽŠ

   Ve dnech 17. 12. a 18. 12. proběhly na naší škole besedy pro žáky partnerských základních škol (ZŠ Nové Hrady, ZŠ a MŠ Horní Stropnice, ZŠ Trhové Sviny, MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny). Tématem byla: "Domestikace a plemena hospodářských zvířat" a "Úprava kopyt a paznehtů u hospodářských zvířat". Přednášejícím byl v obou případech známý jihočeský veterinář MVDr. Karel Volf. Více v naší fotogalerii.


2. 12., 11. 12. a 16. 12. 2014 besedy SŠ

   Ve dnech 2. 12., 11. 12. a 16. 12. proběhly na naší škole besedy pro žáky naší školy oboru Zemědělec-farmář. Tématem byla: "Domestikace a plemena běžně chovaných hospodářských zvířat v ČR", "Zoohygiena" a "Reprodukce". Přednášejícím byl ve všech třech případech známý jihočeský veterinář MVDr. Karel Volf. Více v naší fotogalerii.


Volnočasové aktivity ZŠ v prosinci

   Volnočasové aktivity pro ZŠ mají za cíl přiblížit technické obory žákům a dostat je do povědomí veřejnosti. Jak kroužky a volnočasové aktivity probíhají a co vše žáci ZŠ dělají zjistíte v naší fotogalerii.


25. 11. 2014 exkurze ZETOR Gallery Brno

   Dne  25.11. 2014 se žáci Střední školy v Trhových Svinech oboru "Opravářské práce" a žáci partnerských základních škol (ZŠ Nové Hrady, ZŠ Horní Stropnice, ZŠ Trhové Sviny a MŠ, ZŠ a Prakticá Trhové Sviny) zúčastnily exkurze do Zetor Gallery v Brně, v rámci projektu ,,Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0007‘‘.

   Zetor Gallery je nová víceúčelová hala umístěná přímo v areálu společnosti ZETOR TRACTORS a. s. v Brně. Hned v první části budovy se nachází samotný výstavní prostor, místnost s názvem „Naše traktory“, která nabízí pohled na současnou produkci traktorů. Žáci se seznámili s historií  a výrobním programem  firmy, prohlédli si nové modely traktorů. Pomocí multidotykového displeje,  si žáci sami  aktivně vyhledávali informace. V části prezentující historické modely jsou umístěny kompletně renovované traktory mapující vývoj značky Zetor až do současnosti. Během prohlídky se žáci setkali i s dalšími projekcemi a efekty, které značku představily v širších kulturních, historických i geografických souvislostech.

   Exkurze přispěla pro žáky střední školy žáky základních škol rozšířením informací a povědomím o české tradiční značce ZETOR, která se již po několik desetiletí zabývá výrobou a distribucí zemědělských traktorů téže značky. Více v naší fotogalerii.


7. 11. 2014 exkurze Lipno

   Dne 7. 11. 2014 se žáci spolupracujících základních škol (ZŠ Nové Hrady, ZŠ Horní Stropnice, ZŠ Trhové Sviny a MŠ, ZŠ a Praktická ZŠ Trhové Sviny) zúčastnili exkurzenado vodní elektrárny Lipno. Vodní elektrárna Lipno I je součástí vltavské kaskády. Její nádrž s rozlohou téměř 50 km2představuje svou plochou naše největší umělé jezero. Obsah nádrže 306 mil. m3 vody je využíván pro víceleté řízení odtoku. Regulací odtoku se zvětšují minimální průtoky, omezují povodňové špičky a zvyšuje se výroba v ostatních elektrárnách vltavské kaskády.


   Energetický význam elektrárny Lipno I představuje výroba levné, ekologicky čisté, špičkové elektrické energie a využití pro regulaci výkonu celostátní energetické soustavy. Její velmi rychlé najetí na plný výkon 120 MW do 150 vteřin a dálkové ovládání z centrálního dispečinku vodních elektráren ve Štěchovicích umožňuje ovlivňovat výkonovou bilanci elektrizační soustavy České republiky. Kolísání odtoku vyrovnává malá průtočná vodní elektrárna Lipno II o výkonu 1,5 MW, vybudovaná pod Lipnem I.


   Samotná vodní elektrárna se nachází v podzemní kaverně o rozměrech 65 x 22 m a výšce 37 m, vylámané v hloubce 160 m pod terénem v blízkosti hráze. Voda je přiváděna na turbíny dvěma tlačnými ocelovými šachtami, průměru 4,5 m a délky 160 m, přes kulové uzávěry a odváděna je 3,6 km dlouhým podzemním odpadním tunelem, širokým 8,4 m a vysokým 7,8 m. K dopravě technologického zařízení a personálu do podzemí slouží šikmý tunel se sklonem 45°, široký 6,8 m, vysoký 9,7 m a dlouhý 200 metrů.


   Při prohlídce si žáci konfrontovali své teoretické znalosti s praxí výroby elektrické energie a její problematikou v návaznosti na životní prostředí. Součástí prohlídky byla návštěva informačního centra elektrárny, hala s turbo soustrojím.
Více v naší fotogalerii.


Pracovní činnosti ZŠ v listopadu

   Pracovní činnosti pro ZŠ mají za cíl přiblížit technické obory žákům a dostat je do povědomí veřejnosti. Jak pracovní činnosti probíhají a co vše žáci ZŠ dělají zjistíte v naší fotogalerii.


Kroužky a volnočasové aktivity ZŠ v listopadu

   kroužky a volnočasové aktivity pro ZŠ mají za cíl přiblížit technické obory žákům a dostat je do povědomí veřejnosti. Jak kroužky a volnočasové aktivity probíhají a co vše žáci ZŠ dělají zjistíte v naší fotogalerii.


31. 10. 2014 školení pedagogů ve Frymburku

   Ve dnech 31.10. 2014 až 2.11.2014 se deset pedagogů ze Střední školy, Trhové Sviny, Školní 709, zúčastnilo víkendového školení na téma: "Jak připravit zajímavou výuku poutavou formou pro žáky ZŠ a SŠ". Školení proběhlo v rámci aktivit projektu "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007". Pedagogové během tří dnů absolvovali 12 výukových hodin, během kterých se dozvěděli o nových metodách a strategiích souvisejících s pedagogickou činností.

   Přednášející jednotlivé pedagogy aktivně zapojili do diskuse a také do krátkých "miniworkshopů", ve kterých byly namodelovány různé situace, které se během výuky v reálném prostředí běžně vyskytují. Proškolení pedagogové si ze školení odnesli nové poznatky týkající se asertivity, zvládnutí stresových situací, poutavější výuky, smysluplnějších kázeňských trestů, pochval atd. Získané vědomosti budou tak v budoucnu v pedagogickém kolektivu určitě přispívat ke zlepšení výuky. Více v naší fotogalerii.


17. 10. 2014 exkurze Hobby podzim 2014

   Dne 17. 10. 2014 se žáci naší školy, učebních oborů "Zemědělec - farmář" a "Opravářské práce", zúčastnili exkurzena podzimní výstavu Hobby, která se uskutečnila na českobudějovickém výstavišti. Exkurze se uskutečnila v rámci projektu "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.01.07/1.1.00/44:0007".

  Podzimní varianta vástavy Hobby patří vždy k tradičnímu vyvrcholení celé řady vystavovatelských akcí konaných na výstavišti v Českých Budějovicích. tato výstava je zaměřena na prezentaci zahradní a komunální techniky a všech potřeb souvisejících se tahradnictvím. Během této exkurze si žáci školy mohli všechny vystavované exponáty podrobně prohlédnout, samozřejmostí byl i odborný výklad od jednotlivých vystavovatelů. Žáci se dozvěděli mnoho praktických rad týkající se obsluhy a údržby zahradní techniky. Více v naší fotogalerii.


10. 10. 2014 exkurze na výlov rybníka Rožmberk  

   Dne 10. 10. 2O14 se žáci naší školy, učebního oboru Zemědělec - farmář, zúčastnili exkurze "Výlov rybníka Rožmberk". Exkurze se uskutečnila v rámci projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.01.O7/1.1.00/44:0007“.


    Výlov rybníka Rožmberk patří k tradičnímu vyvrcholení rybářské práce celého třeboňského rybářství. Tento rybník je dominantou Jižních Čech a v podstatě celé České republiky, protože se rozlohou jedná o největší rybník v naší republice. Po celou dobu exkurze žákům školy poskytoval výklad renomovaný odborník z oboru rybářství pan Ludvík Čiňatl. Seznámil žáky s historií, technickými údaji a zajímavostmi rybníka Rožmberk. V prostoru hráze u hlavní výpusti žáci viděli výlov ryb, jejich vážení a třídění jednotlivých kategorií a druhů ryb. Další vědomosti o rybách získali žáci v prostorách sádek rybníka Rožmberk. Zajímavostí byly historické váhy uzpůsobené k vážení ryb, přeprava a uchovávání ryb.


    Celý výlov byl provázen trhem, kde bylo možno shlédnout zpracování ryb a jejich využití v gastronomii. Hlavním tématem pro žáky bylo prohloubení znalostí o chovu ryb, protože chov této komodity patří vedle chovu hospodářských zvířat mezi stěžejní pilíře potravinářské prvovýroby v jižních Čechách a je proto důležité, aby žáci oboru "Zemědělec - farmář" měli o tomto odvětví také přehled a znalosti. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


10. 10. 2014 školení na čelní nakladač

   Dne 10. 10. 2014 provedl zaměstnanec firmy Mega-Třeboň s.r.o. zaškolení obsluhy na čelní nakladač a mobilní stříkací soupravu. Zaškolení proběhlo ve firmě Mega-Třeboň s.r.o. v Třeboni. Více v naší fotogalerii.


8. 10. 2014 beseda s firmou SOME 

   Dne 8. 10. 2O14 se žáci naší školy učebního oboru "Opravářské práce" a "Zemědělec - farmář" v počtu 25 zúčastnili praktické besedy, kterou zajišťovala firma SOME z Jindřichova Hradce tematicky zaměřenou na prezentaci strojů prodávané firmou SOME. Beseda se konala v rámci projektu "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.01.O7/1.1.00/44:0007“.


   Začátek besedy byl naplánován na osmou hodinu ráno s tím, že byla tematicky rozvržena na dvě části. V první části se žáci naší školy zúčastnili odborného výkladu spojeného s praktickým popisem prezentovaných zemědělských traktorů značky Some a zemědělského pracovního nářadí značky Pottingger. Žáci si mohli do strojů sednout a spojit tak odborný výklad s praktickou zkušeností.


   V druhé části odborné přednášky se mohli žáci naší školy zúčastnit přímo odborné ukázky strojů při práci a to na zemědělských pozemcích, které obhospodařuje zemědělské družstvo Čížkrajíce. Tato praktická ukázka byla opět doplněna o odborný výklad pracovníky firmy SOME. Ukázky se zúčastnili i zemědělští živnostníci z trhosvinenského okolí. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.


2. 9. 2014 Země Živitelka

     Dne 2. 9. 2O14 se žáci naší školy učebních oborů Opravářské práce a Zemědělec-farmář v počtu 21 žáků zúčastnili exkurze tradičního zemědělského veletrhu v Českých Budějovicích pod názvem „ZEMĚ ŽIVITELKA“. Exkurze se uskutečnila v rámci projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.01.O7/1.1.00/44:0007“.

     Výstava "ZEMĚ ŽIVITELKA" patří mezi tradiční největší zemědělské veletrhy v České republice. Je zde vystavována zemědělská technika, technika pro zahradnictví, technologie pro komunální služby, živá hospodářská zvířata atd. Žáci v rámci výstavy mohli shlédnout nejmodernější exempláře zemědělských traktorů, zahradních traktorů, strojů pro zpracování půdy, zůčastnili se bonitace býků a krav plemen Limousine a Aberdeen angus.

     Tato výstava spolu s výstavou "Techagro" v Brně představuje v České republice vrchol prezentace veškeré techniky, která se zemědělstvím souvisí.

     Výstavu provázel bohatý doprovodný program s aktuálními tématy v odvětví zemědělství za účasti významných osobností. Tato exkurze určitě přispěla k rozšíření obzoru a pohledu na nové technologie používané v zemědělské prvovýrobě. Více v naší fotogalerii či na facebooku.


21. 7. - 28. 7. 2014 a 28. 7. - 4. 8. 2014 Letní tábor KA04/03

     V rámci tohoto projektu naše škola připravila 2 letní tábory pro děti z partnerských ZŠ. Obou táborů se zúčastnilo 20 dětí. Podle předpřipraveného harmonogramu se děti účastnili výchovně vzdělávacích činností a oddechových her. Děti si za každý týden vyzkoušely rozličné obory, které se na naší škole učí. Mnohé z nich pak projevily zájem o studium na těchto oborech. I podle ohlasů samotných rodičů, se tábor povedl po všech stránkách. Více viz fotogalerie či facebook.


26. 6. 2014 beseda SOME

   Dne 26. 6. 2014 se na SOŠ a SOU v Trhových Svinech uskutečnila beseda s tématickým zaměřením na prodávanou techniku firmy SOME sídlící v Jindřichově Hradci. Besedy se zúčastnili žáci SOŠ a SOU oboru "Opravářské práce". Prezentace zemědělské techniky se ujal pan Zbyněk Kučera (obchodní prodejce firmy "SOME"), který prostřednictvím projekce žákům jednotlivé zemědělské stroje detailně představil. Převážná část prezentace byla věnována strojům na zapracování půdy od firmy Pottinger.

   Každý exponát, který byl  prostřednictvím dataprojektoru prezentován, byl doplněn odborným výkladem a to jak po stránce obsluhy, tak hlavně byly zdůrazněny důležité parametry při údržbě a seřízení.  Žáci byli dobře zpracovanou přednáškou zaujati, se zájmem se dotazovali a hlavně si prohloubili znalosti týkající se oblasti "zpracování půdy" - souvisí s tématickým plánem. Více v naši fotogalerii.


25. 6. 2014 beseda John Deere

   Dne 25. 6. 2014 se v areálu "odborného výcviku" SOŠ a SOU v Trhových Svinech uskutečnila beseda (praktická ukázka) zemědělských strojů značky John Deere - konkrétně sklízecí mlátičky, zemědělského traktoru, velkokapacitního postřikovače průmyslových hnojiv. Besedy se zúčastnili žáci SOŠ a SOU oboru "Opravářské práce".

   Praktická ukázka těchto strojů se u žáků setkala s velkým ohlasem, protože si jednotlivé stroje mohli prohlédnout tzv. "v praxi", mohli si do nich sednout a jednotlivé funkce strojů vyzkoušet. Kromě toho se žáci mohli seznámit s "JPS" systémem, který byl v rámci prezentace strojů instalován do sklízecí mlátičky - sytém slouží k přesné sklizni obilovin (šetří zbytečné přejezdy, čas a pohonné hmoty). Prezentace zemědělské techniky se ujal pan Steinbauer Miroslav (majitel strojů). Žáci byli přednáškou zaujati, se zájmem se dotazovali a hlavně si prohloubili znalosti týkající se techniky na sklizeň obilovin - souvisí s tématickým plánem. Více v naší fotogalerii.


27. 5. 2014 exkurze Zoo Praha

     Dne 27. 5. 2014 se žáci Středního odborného učiliště a Střední odborné školy a žáci spolupracujících základních škol (ZŠ Nové Hrady, ZŠ Trhové Sviny, MŠ,ZŠ a Praktická Trhové Sviny) zúčastnili exkurze do Zoo praha.

   Exkurze byla zaměřena na poznávání jiných druhů sudokopytníků a lichokopytníků - nepatřích do kategorie tzv. "hospodářských zvířat". Nejdostupnějším místem, kde se dá poznat nejvíce těchto zvířat je ZOO Praha. V tomto areálu se kromě zajímavostí u jednotlivých zvířat mohli žáci seznámit, resp. udělat si představu o tzv. "evoluci", tzn. vývoji zvířat. Příkladem za všechny je např. kůň Převalský, který je prapředkem ve vývojové řadě dnešních plemen koní. Zde si žáci mohli udělat představu, jak primitivně původní koně vypadali. Podobná situace byla k vidění i u dalších zvířat, hlavně turovitých. Kromě těchto klasických sudokopytníků a lichokopytníků mohli žáci vidět i jiná zvířata do této kategorie kopytníků spadající - např. různé druhy antilop, buvolů, sloni, hroši, nosorožci, žirafy, velbloudi atd.

    Výrazným zpestřením exkurze (prohlídky) byly odborné přednášky, které se týkaly osvětlení, některých zajímavostí s chovem zvířat a zároveň se mohli žáci přímo zúčastnit krmení, což bylo u některých kategorií zvířat velmi zajímavé. Více v naší fotogalerii či na facebooku.


26. 5. 2014 Nové vybavení pneu dílny

     Dne 26. 5. 2014 bylo v prostorách "pneu dílny" (areál odborného výcviku ) nainstalováno nové pneu-vybavení určené pro žáky oboru Opravářské práce. Inovace proběhla díky projektu "ROZVOJ TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.01.07/1.1.00/44.0007".

    Jedná se hlavně o novou zouvačku a vyvažovačku kol pro nákladní automobily, stavební a zemědělské stroje + drobnější doplňkové vybavení s těmito stroji související. Pořízení těchto strojů bylo naplánováno účelově, protože žáci tohoto oboru si mohou osvojit nové dovednosti při výuce oprav kol a zároveň se v praxi seznámit s nejmodernějším vybavením tohoto druhu. Tato technika bude rovněž používána v aktivitách projektu jako jsou např. "Volnočasové aktivity" pro bor Opravářské práce, "Pracovní činnosti", "Projektové dny". 

   Pořízení pneu vybavení posunuje výuku předmětu opět ku předu. Je dílčím krokem k postupné modernizaci všech oborů na škole. Celkovým záměrem je, aby se žáci při výuce setkávali s moderním vybavením, které je běžné v dané době v privátní sféře. Jde o to, aby se žáci svými schopnostmi v praxi co nejvíce uplatnili. Více v naší fotogalerii či na facebooku.


21. 5. 2014 exkurze Slatiňany

   Dne 21. 5. 2014 se žáci Středního odborného učiliště a Střední odborné školy v počtu 17 (15 dívek a dva chlapci) zúčastnili exkurze zaměřené na chov Starokladrubských koní.

   Hlavním tématem exkurze bylo seznámení se se vznikem a chovem plemene Starokladrubský kůň.
Důležitost chovu tohoto plemene souvisí se dvěmi skutečnostmi. Jednak je to nejstarší domácí kulturní plemeno chované v České republice, jehož vznik bezprostředně souvisí s dějinami Českého národa a dále toto plemeno jako jediné ze všech plemen vzniklých na území České republiky má status "kulturní národní památky".

   Starokladrubský kůň se na našem území chová ve dvou variantách - v bílé (Starokladrubský bělouš) a černé (Starokladrubský vraník) a protože hřebčín v Kladrubech nad Labem, jež je domovem Starokladrubských běloušů se nyní nachází v rekonstrukci a tudíž jsou prohlídky stájí až do odvolání zrušené, museli se žáci spokojit pouze s prohlídkou hřebčína ve Slatiňanech, který je domovem Starokladrubských vraníků. Přesto byla prohlídka zajímavá a poutavá a žáci se například dozvěděli tyto informace.

   Kromě historických skutečností se žáci dozvěděli různé praktické vědomosti s chovem koní souvisejících - např. postup při hřebení klisen, způsoby odchovu hříbat, techniky měření a vážení hříbat či techniky plemenitby.

   Jelikož žáci oboru Zemědělec-farmář probírají tyto tématické okruhy v rámci výuky (ŠVP), byla exkurze tématicky vhodně zaměřená. Více v naší fotogalerii či na našem facebooku.


16. 5. 2014 exkurze Hobby jaro 2014

   Dne 16. 5. 2014 se žáci Středního odborného učiliště a Střední odborné školy Trhové Sviny obor "Opravářské práce" a "Zemědělec - farmář" zúčastnili výstavy "Hobby" na výstavišti v Českých Budějovicích. Akce se zúčastnilo 18 žáků, z toho 3 dívky a 15 chlapců.

   Výstava "Hobby", která probíhala ve dnech 14. - 18. května v Českých Budějovicích a které se zúčastnili i žáci naší školy byla přehlídkou nových trendů a technologií, které se velmi dobře uplatňují hlavně ve volnočasových aktivitách, případně na tzv. "malofarmách".

   Tato výstava byla přehlídkou strojů a zařízení používaných převážně na zahradách a malých pozemcích s využíváním malé mechanizace při práci. Bylo zde k vidění nepřeberné množství ručního nářadí, zařízení pro odpočinek a zahradu, truhlářské stroje, zahradní a komunální technika, potřeby pro chovatelství atd.

   Žáci si se zaujetím prohlédli celou výstavní plochu. V jednotlivých stáncích si bylo možno i některé zajímavé pomůcky nebo předměty zakoupit. Zájem vyvolala velmi rozmanitá tzv. "malá mechanizace", které bylo na výstavě velké množství. Prohlídka výstavy byla koncipována tak, aby si žáci odnesli co nejvíce nových poznatků z hlediska svého profesního zaměření. Více v naší fotogalerii.


7. 5. 2014 exkurze Agro Daňhel Týn nad Vltavou

    Dne 7. 5. 2014 se žáci naší školy zúčastnili exkurze ve firmě Agro Daňhel Týn nad Vltavou.

    Nová technika, kterou firma předváděla byla velice zajímavá a poučná hlavně proto, že se jednalo o nové technické vymoženosti současné zemědělské techniky. Použití je určeno převážně pro rostlinou výrobu nebo komunální správu. Žáci věnovali předváděcí akci náležitou pozornost a pravidelně se na jednotlivé stroje a zařízení vyptávali. Ke kažému vystavenému exponátu byl proveden odborný výklad, jak po stránce obsluhy tak i veškeré parametry při údržbě a seřízení. Technika, která přichází do provozu u jednotlivých podniků vyžaduje dobře proškolené a manuálně zručné pracovníky. Proto je naším cílem předat žákům co nejvíce poznatků a dovedností, aby získali co nejlepší kvalifikaci.

    Tato exkurze určitě přispěla k rozšíření obzoru a pohledu na nové technologie. V neposlední řadě se žáci seznámili s nejnovějšími traktory, které musí již splňovat ekologické normy v rámci EU. Více z akce v naší fotogalerii nebo na facebooku.


1. 4. 2O14 Exkurze TECHAGRO 2014

   Dne 1.4.2O14 se žáci naší školy, učebních oborů opravářské práce a zemědělec - farmář, zúčastnili exkurze na největší zemědělský veletrh ve střední Evropě v Brně pod názvem „TECHAGRO“.

   Spolu s našimi žáky se v rámci projektu zúčastnili i vybraní žáci základních škol v Trhových Svinech, Horní Stropnici a Nových Hradech.
Techagro 2014 patří mezi největší zemědělské veletrhy ve střední Evropě. Zemědělská technika je zde představována na zhruba 70 tisících čtverečních metrech výstavní plochy. Představují se zde nejnovější trendy zemědělské technologie a vystavuje se zde zemědělská technika, která má působnost v České Republice. Vysoký podíl zahraniční účasti představují i vystavovatelé z téměř 40 zemí.

   Výstavu provází bohatý doprovodný program s aktuálními tématy v odvětví zemědělství za účasti významných osobností.
Tato exkurze určitě přispěla k rozšíření obzoru a pohledu na nové technologie používané v zemědělské prvovýrobě. Přínosná a poučná výstava byla hlavně v pohledu jakým obrovským tempem probíhá vývoj a výzkum nové zemědělské techniky.
Více na našem facebooku či v naší fotogalerii.


5.3.2014 Velká jarní výstava LIVA

   Dne 5.3.2O14 se žáci naší školy učebních oborů Opravářské práce a Zemědělec-farmář se v rámci projektu "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" zúčastnili exkurze pod názvem „Velká jarní výstava LIVA“ firmy „LIVA“ Předslavice.

   Na rozšířené výstavní ploše bylo možné seznámit se s bohatým sortimentem zemědělské techniky firem „CASE, KRONE, LEMKEN a VALTRA“ pro rok 2014. Zemědělská technika ,kterou firma předváděla, byla velmi zajímavá a pro žáky poutavá. Hlavní pozornost žáků se soustředila na kolové traktory, kterých bylo na výstavě celá řada, hlavně se jednalo o traktory firem „Valtra a Case“ Žáci věnovali předváděcí akci velkou pozornost a pravidelně vznášeli dotazy na jednotlivé stroje a strojní zařízení. U každého exponátu, který byl vystavován, byl proveden odborný výklad a to jak po stránce obsluhy, tak hlavně byly zdůrazněny důležité parametry při údržbě a seřízení jednotlivých strojů. Nová technika, která přichází do provozu u jednotlivých podniků, vyžaduje dobře proškolené a manuálně zručné pracovníky, kteří budou dobře tuto techniku udržovat a obsluhovat. Z těchto důvodů je potřeba ,aby si i naši žáci neustále doplňovali vzdělání a zvyšovali si tak svoji odbornou kvalifikaci.

   Tato exkurze obohatila žáky o nové poznatky a trendy, které se v současné době uplatňují při sklizni plodin, zpracování půdy, setí a sázení. Doufáme, že tato exkurze zanechala u žáků trvalé poznatky, kterých budou moci využívat při dalším studiu a posléze uplatnit ve své budoucí profesní kariéře. Více v naší fotogalerii či na našem facebooku.


19.2.2014 Jarní výstavní dny SOME

Dne 19.2.2O14 se žáci naší školy učebních oborů Opravářské práce a Zemědělec-farmář se v rámci projektu "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" zúčastnili exkurze pod názvem „Jarní výstavní dny SOME“ firmy „SOME“ Jindřichův Hradec.

V areálu firmy SOME Jindřichův Hradec bylo možné seznámit se s bohatým sortimentem zemědělské techniky pro rok 2014. Žáci věnovali předváděcí akci velkou pozornost a pravidelně vznášeli dotazy na jednotlivé stroje a strojní zařízení. U každého exponátu, který byl vystavován, byl proveden odborný výklad a to jak po stránce obsluhy, tak hlavně byly zdůrazněny důležité parametry při údržbě a seřízení jednotlivých strojů. Nová technika, která přichází do provozu u jednotlivých podniků, vyžaduje dobře proškolené a manuálně zručné pracovníky, kteří budou dobře tuto techniku udržovat a obsluhovat. Z těchto důvodů je potřeba ,aby si i naši žáci neustále doplňovali vzdělání a zvyšovali si tak svoji odbornou kvalifikaci.

   Tato exkurze obohatila žáky o nové poznatky a trendy, které se v současné době uplatňují při sklizni plodin, zpracování půdy, setí a sázení. Doufáme, že tato exkurze zanechala u žáků trvalé poznatky, kterých budou moci využívat při dalším studiu a posléze uplatnit ve své budoucí profesní kariéře. Více v naší fotogalerii či na našem facebooku.

 


Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji
Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/44.0007
Termín realizace projektu:28. 8. 2013 – 30. 6. 2015

Cílem projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 středních a odborných školách a učilištích kraje.

 

Specifickým cílem je: zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení,

 

- seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi

 

- efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky,

 

- využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání,

 

- zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky,

 

- zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech,

 

- podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů.

 

Hlavním výstupem projektu bude využití modernizovaných výukových prostor pro výuku a volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol.

Aktivity projektu jsou tedy zaměřené zejména na zkvalitnění výukového zázemí středních škol, rozvoj různých forem vzdělávání - včetně volnočasových aktivit - určených pro žáky základních a středních škol a dále na podporu spolupráce se zaměstnavateli a vysokými školami jako nositeli technického know-how.

 

Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění.

 

Projekt, zahrnující podporu výuky technických oborů, včetně zapojení základních škol do tohoto procesu, je součástí jedné ze základních koncepcí Jihočeského kraje.

 

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem 15 partnerských středních škol, navštěvující technické (resp. přírodovědné) obory a žáci 96 základních škol, které budou přímo zapojeny do vybraných klíčových aktivit.

 

Maximální výše finančního příspěvku na uvedený projekt byla stanovena na 137 348 023,70 Kč.

 

Seznam partnerů-škol zapojených do projektu
1. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 (http://www.spsautocb.cz/ )
2. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 (http://www.soublatna.cz/ )
3. Střední škola, České Velenice, Revoluční 220 (http://www.sscv.cz/ )
4. Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 (http://www.skolatrochujinak.cz/cs/aktuality.html )
5. Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 (http://www.sosehl.cz/joomla_15/ )
6. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 (http://www.sos-jh.cz/ )
7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 (http://www.issou-milevsko.cz/ )
8. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 (http://www.sou-pi.cz/ )
9. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 (http://www.copsu.cz/cs/ )
10. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 (http://www.sps-sosstrakonice.cz/ )
11. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 (http://www.sous.cz/ )
12. Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 (http://www.sps-tabor.cz/cz/skola/aktuality )
13. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní 709 (http://www.souts.cz/ )
14. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 (http://www.sosvel.cz/news.php?readmore=163 )
15. Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 (http://www.stredni-skola.eu/ )

 

(Pozn. Kliknutím na jednotlivé školy by se přešlo na stránky těchto škol)