SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny

Lesnické a pěstitelské práce

Jedná se o dvouletý učební obor středního vzdělání s výučním listem. Je vhodný zejména pro žáky technického a přírodovědného zaměření se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří absolvovali základní školu, speciální školu, případně méně než 9 ročníků základní školy.

V průběhu studia žáci získávají potřebné teoretické vědomosti i praktické dovednosti při zakládání a pěstování lesa až po zpracování dřevní hmoty, při péči o komunální zeleň a o zeleň podél komunikací, při péči o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany a základní opravě strojů a motorových vozidel potřebných při těchto činnostech. Dále se naučí obsluhovat motorovou pilu, křovinořez a získají řidičský průkaz skupiny „T“.

Odborný výcvik se uskutečňuje v dílnách školy pod vedením učitele odborného výcviku a v lesích LČR, měst i soukromých subjektů a na plochách městské veřejné zeleně.

Odborné znalosti žáci získají mj. v následujících předmětech:
- základy lesnictví
- lesnické technologie a mechanizační prostředky
- strojírenské a opravárenské technologie
- motorová vozidla

Absolventi školního vzdělávacího programu jsou schopni:
- zakládat, pěstovat a chránit les
- upravovat vytěžené dřevo a transportovat ho na odvozní místa
- obsluhovat, udržovat a opravovat stroje a zařízení, používané v lesnictví a při úpravě veřejné zeleně
- opravovat a řídit kolové traktory a přípojná vozidla
- pečovat o zvěř


Po úspěšném složení zkoušky žáci ve 2. ročníku v povinném předmětu Motorová vozidla získají řidičský průkaz skupiny „T“.

Po vykonání závěrečné zkoušky najdou absolventi uplatnění:

- v lesní výrobě v dělnických činnostech při zakládání, pěstování a ochraně lesa
- při úpravě vytěženého dřeva a jeho transportu na odvozní místo
- v přidružené lesní výrobě
- při péči o komunální zeleň
- při péči o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany
- jako pracovník na skladech dřevní hmoty
- jako pracovník v lesních školkách
- jako pracovník technických služeb
- jako OSVČ  v oblasti služeb v lesnictví

 

kód oboru: 41-56-E/01 (RVP: Lesnické práce; ŠVP: Lesnické a pěstitelské práce)

Fotogalerie

Rozvrh jednotlivých tříd