386 322 659
Školní 709, 374 19 Trhové Sviny

Klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1.  Klasifikace je vyjádřena číselnou známkou v rozsahu 1-5, která obsahuje hodnocení celkové aktivity žáka při vyučování, jeho písemného a ústního projevu, s ohledem na komplexnost, úplnost, pečlivost, originalitu projevu, schopnost tvůrčího a samostatného myšlení a jeho písemné nebo slovní interpretace.

2.  Pokud vyučující stanoví na počátku každého pololetí počet písemných nebo ústních průběžných zkoušek nutných pro klasifikaci, je žák povinen tyto zkoušky vykonat.

3.  Žáci, kteří nesplní limit 70% docházky za pololetí, nemusí být v řádném termínu klasifikováni.Klasifikace pak může být provedena po přezkoušení, případně v prodlouženém termínu.Procento neúčasti se počítá z odučených hodin předmětu za klasifikační období.Výjimky ze započítání neúčasti povoluje v odůvodněných případech pouze ředitel školy nebo jeho zástupce (jedná se zejména o dlouhodobou nemoc, účast v okresních a vyšších soutěžích, na výběrových exkurzích a na školních akcích, které bezprostředně souvisí s výukou).

4.  Nemůže-li být žák ze zdravotních důvodů klasifikován z tělesné výchovy, předloží řediteli školy žádost zákonného zástupce o uvolnění, doloženou lékařskou zprávou a doporučením třídního učitele nebo jiným úředním dokladem. Do rozhodnutí ředitele školy o oprávněnosti uvolnění je žák povinen být přítomen na hodinách tělesné výchovy podle rozvrhu.


      Ing. Tomáš Kalena, ředitel školy                                  Ing. Vladislav Trsek, zástupce ředitele